Văn bản mới

10.05.2021

Thông Tư Số: 32/2019/TT-BYT: Sửa Đổi, Bổ Sung Khoản 4 Điều 4 Và Phụ Lục Số 01 – MP Thông Tư Số 06/2011/TT-BYT: Quy Định Về Quản Lý Mỹ Phẩm

Thông Tư Số: 32/2019/TT-BYT: Sửa Đổi, Bổ Sung Khoản 4 Điều 4 Và Phụ Lục Số 01 – MP Thông Tư Số 06/2011/TT-BYT: Quy Định Về Quản Lý Mỹ Phẩm

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký ngày 08 tháng 3 năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.    

Chia sẻ